Programmaraadnieuws

08-02-2012 | Programmaraad Rotterdam adviseert BBC World News ipv TVE

Programmaraadnieuws

GELDIGHEIDSDUUR ADVIES

Dit advies is in principe geldig tot 1 juli 2013. Het is echter mogelijk dat de programmaraden per 1 januari 2014 ophouden te bestaan. Of dit laatste daadwerkelijk zal geschieden, hangt af van de politieke besluitvorming. Er bestaat vooralsnog onduidelijkheid hierover. Mocht het inderdaad voorkomen dat de programmaraden per genoemde datum ophouden te bestaan, dan geldt het onderhavige advies tot 1 januari 2014.

De procedure

De Stichting Programmaraad Rotterdam (hierna: de Programmaraad) heeft zenders in de gelegenheid gesteld zich te presenteren op 1, 2 en 8 november 2011. De Programmaraad heeft op 16 en 23 november 2011 beraadslaagd over het opstellen van dit advies, dat op 30 november 2011 definitief is vastgesteld.

Het wettelijk basispakket cq. bindend advies

De must-carry zenders

Het is een feit van algemene bekendheid dat het wettelijk basispakket uit vijftien zenders bestaat waarvan er acht verplicht geadviseerd moeten worden (de zogenaamde must-carry zenders). Of programmaraden ze nu wel of niet adviseren, deze zenders moeten doorgegeven worden. Het gaat hierbij om de zenders: Nederland 1, 2, 3, VRT één, VRT Canvas/Ketnet, de regionale publieke omroep (voor deze Programmaraad: TV Rijnmond), de lokale publieke omroep (voor deze Programmaraad: Rotterdam TV, inclusief eventuele toegangsomroepen) en DNAMC (voorheen E-TV). Dit is een heldere zaak waar de Programmaraad niet verder op in hoeft te gaan.

De overige zenders in het wettelijk basispakket

Door de ruimte die de hierboven genoemde must-carry zenders in beslag nemen, is het aantal zenders dat de Programmaraad bindend mag adviseren zeven. De vereiste pluriformiteit moet in deze krappe ruimte van slechts zeven zenders gerealiseerd worden, een moeilijke opgave.

Voordat de Programmaraad ingaat op de specifieke zenders wordt het volgende benadrukt: bij het invulling geven aan de beoogde pluriformiteit, neemt de Programmaraad de must-carry zenders in zijn overwegingen mee. Dat wil zeggen: er zijn zenders die zich op een specifieke sub- of nichedoelgroep richten. De must-carry zenders richten zich weliswaar niet op die specifieke sub- of nichegroepen maar bieden wel programma's voor die groepen. De Programmaraad houdt er, met andere woorden, rekening mee dat bepaalde sub- of nichedoelgroepen al deels bediend worden door de must-carry zenders. Dit kan een belangrijke overweging zijn om een specifiek op die doelgroepen gerichte zender niet in het basispakket te adviseren. De krappe ruimte in het basispakket dwingt hier toe. Door op deze wijze te handelen verlicht de Programmaraad enigszins de druk op het wettelijk basispakket.

Een Engelstalige, Duitstalige en Franstalige zender behoren volgens de Programmaraad in ieder geval in het basispakket geadviseerd te worden. Dit vanwege de beoogde pluriformiteit van het zenderaanbod. Het gaat hier bovendien om belangrijke talen in het onderwijs. Daarom vindt u de zenders BBC 1, ARD en TV 5 Monde, net als vorig jaar, in het bindend advies.

Tevens wordt BravaNL wederom geadviseerd. Deze zender maakt voortdurend een positieve ontwikkeling door. Zo heeft Brava NL de schriftelijke garantie van UPC dat de zender zal worden doorgegeven wanneer de Programmaraad deze in het basispakket adviseert.

Daarnaast kan genoemd worden dat Brava NL 100% landelijke dekking heeft bereikt in 2011, dat er in 2012 meer dan 50% Nederlandse content zal worden uitgezonden en dat er meer verjonging in de programma's zal worden ingebouwd. Verder is inmiddels sprake van een 24-uurs programmering, is er Nederlandse ondertiteling en zijn er vele samenwerkingsverbanden met muziekorganisaties. Tenslotte is als nieuwe ontwikkeling te melden dat er samengewerkt zal worden met de Lokale Omroep Rotterdam TV.

Eén belangrijke wijziging in vergelijking tot het vorige advies kan wel gemeld worden, te weten de advisering van de zender BBC World News in het wettelijk basispakket.
De Programmaraad is zich bewust van het feit dat hij in het vorige advies nog heeft aangegeven een specifieke nieuwszender niet per se noodzakelijk te achten in het wettelijk basispakket omdat er al voldoende nieuws werd aangeboden door de must-carry zenders. Vorig jaar is Euronews alleen geadviseerd in het basispakket vanwege de zenderdeling met Het Gesprek. Het faillissement van Het Gesprek leidde automatisch tot de opvolging van deze zender door de eerstvolgende zender in de rangorde in het reeds eerder gegeven advies, namelijk TVE.

De Programmaraad vindt echter dat liefhebbers van diepgaand nieuws onvoldoende bediend worden in het wettelijk basispakket. Daarom ging het bij dit advies vooral over de vraag wélke nieuwszender geadviseerd zou worden in het basispakket. Daarin heeft de Programmaraad gekozen voor BBC World News. Daarbij speelden, naast diepgang, de vertrouwdheid van het publiek met deze zender, de bekendheid van BBC World News en de jarenlange staat van dienst een rol. Dat BBC World News door het Olympisch Comité gekozen is als huiszender van de Olympische Spelen in 2012 in Londen, is een positief punt maar is niet van doorslaggevende betekenis geweest.

De advisering van BBC World News in het wettelijk basispakket is ten koste gegaan van TVE. Dit heeft niet zozeer te maken met een directe vergelijking tussen BBC World News en TVE, maar met de wens om een specifieke nieuwszender te adviseren in het basispakket zoals hierboven aangegeven. Wel is de Programmaraad van mening dat een zender als BBC World News meerdere subdoelgroepen bedient dan een zender als TVE. Deze laatste is daarin veel specifieker. TVE is dit jaar daarom niet meer te vinden in het wettelijk basispakket, maar in het standaardpakket. Wel staat TVE op de hoogste plek in het standaardpakket (plaats 16) en daarmee spreekt de Programmaraad zijn waardering uit voor deze zender.

Wat ook niet veranderd is ten opzichte van het vorige advies, is de advisering van SLAM!TV, een zender die vorig jaar voor het eerst werd geadviseerd in het basispakket. De Programmaraad heeft geconstateerd dat deze zender voldoet aan het profiel waarmee zij zich vorig jaar voor het eerst had gepresenteerd.

Ook de zender RTL 4 mag niet ontbreken. Het gaat hier om een commerciële zender met de hoogste kijkcijfers. Daarnaast bedient deze zender meerdere doelgroepen. Deze zender gaat dus over de grenzen van vele doelgroepen heen.

Het standaardpakket

In het standaardpakket wijzigt nauwelijks iets. Dat de zender TVE op de 16e plaats in het standaardpakket terecht komt, waardoor vervolgens de overige zenders een plaats verschuiven, is slechts een gevolg van de advisering ten aanzien van het wettelijk basispakket. Daarnaast zijn er enkele naamswijzigingen bij enkele zenders. Deze betreffen geen inhoudelijke wijzigingen.
De enige echte verandering is de advisering van de zender VTM, een Belgische zender die enigszins te vergelijken is met RTL4. VTM is daarom dit jaar voor het eerst te vinden in het standaardpakket.

Een enkel woord nog over de zenders Family 7 en TLC:
Family 7 wordt, net als in voorgaande jaren, geadviseerd in het standaardpakket. De publieke omroep biedt volgens de Programmaraad reeds een platform ten aanzien van religieuze zenders (NCRV, KRO, EO en de zogenaamde artikel 39F-zenders) en de ruimte op de kabel is nu eenmaal klein.
TLC wordt reeds doorgegeven vanwege de zenderdeling met Animal Planet. De Programmaraad zal de ontwikkelingen nauwlettend volgen.

Slotwoord

De Programmaraad herinnert er aan dat de afweging met betrekking tot de vraag welke zenders in het basispakket worden geadviseerd ieder jaar anders kan uitvallen. Dit heeft te maken met de ontwikkelingen in het medialandschap, in brede zin.

Niet geheel ten overvloede wijst de Programmaraad er met klem op dat UPC uiteindelijk bepaalt welke zenders, die niet in het basispakket zijn geadviseerd, doorgegeven worden. Anders gezegd: van het basispakket, zoals dat is geadviseerd door de Programmaraad, kan UPC slechts op grond van zwaarwegende overwegingen afwijken, maar de rest (het standaardpakket) stelt UPC geheel zelf samen.

De Programmaraad heeft ook dit jaar weer getracht tot een zo pluriform mogelijk advies te komen. De Programmaraad benadrukt dat er een rangorde zit in de geadviseerde zenders. Dit geldt zowel voor het wettelijk basispakket als voor het standaardpakket. Het is aan UPC om het totaalpakket ook pluriform te maken.


TV Advies 2012 - 2013 totaallijst definitief

1. Nederland 1
2. Nederland 2
3. Nederland 3
4. VRT één
5. VRT Canvas/ Ketnet
6. TV Rijnmond
7. Lokale Omroep Rotterdam TV
8.DNAMC
9. BBC 1
10. ARD
11. TV 5 Monde
12. BravaNL
13. BBC World News
14. SLAM!TV
15. RTL 4


16. TVE
17.SBS 6
18. CNN
19. Discovery Channel
20. RTL 7
21. RTL 5
22. Net 5
23. Nickelodeon
24. Kindernet / Comedy Central
25. Disney Channel
26.Veronica / Disney XD
27. Animal Planet / TLC
28. MTV
29. RTL 8
30. National Geographic Channel
31. ZDF
32. BBC 2
33. Euronews
34. TRT-Türk
35.Eurosport
36.Family 7
37. Arte
38.VTM

Radio
Het wettelijk basispakket cq. bindend advies

Het wettelijk basispakket van 25 zenders is een bindend advies. Daarmee is UPC verplicht deze zenders door te geven via de kabel, tenzij zwaarwegende redenen zich daartegen verzetten. Hierbij moet opgemerkt worden dat van deze 25 zenders de eerste 14 wettelijk verplicht geadviseerd dienen te worden door de Programmaraad. Dit zijn de zogenaamde must-carry zenders.

Het uitgangspunt voor het basispakket is dat dit "pluriform" dient te worden ingevuld. Wij hebben dan ook getracht zowel te kiezen voor zenders met een hoge luisterdichtheid zoals Radio 538 en Sky Radio, als voor zenders die kleinere, specifieke doelgroepen bedienen. Hierbij valt te denken aan Arrow Jazz FM en WDR 4.

De keuze voor de invulling van het basispakket is elk jaar weer een lastige opgave. Het blijft een uitdaging om, gegeven de beperkte ruimte in het basispakket en het zenderaanbod dat daartegenover staat, de pluriformiteit ten volle te verwezenlijken. Het uiteindelijke advies is unaniem tot stand gekomen.

De must-carry zenders

De Programmaraad staat in dit onderdeel van het advies alleen stil bij de zender FunX, één van de verplicht te adviseren must-carry zenders. Door het stopzetten van de subsidie voor deze zender, hetgeen betekent dat de zender niet meer behoort tot de publieke omroep, bestaat onzekerheid over de must-carry status van FunX alsmede over het voortbestaan en format van de zender. Gezien de grote en diverse doelgroepen die FunX bereikt alsmede het feit dat FunX een begrip is, zou de Programmaraad deze zender, ondanks alle onduidelijkheid, gehandhaafd willen zien. Mocht FunX niet meer beschikbaar blijken te zijn, dan schuiven alle overige zenders een plaats op. Dit geldt overigens ook in het geval van andere zenders die niet meer beschikbaar zijn. Het gaat hier om een gebruikelijke en sinds jaren gehanteerde manier van adviseren van de Programmaraad. Er is dus sprake van een rangorde in de advisering.
De overige zenders in het wettelijk basispakket

Kort gezegd, er is niets veranderd in het wettelijk basispakket, ware het niet dat door het niet meer beschikbaar zijn van Kink FM de zender VRT Studio Brussel in het wettelijk basispakket is geadviseerd. Dit gebeurde reeds in een tussentijds advies van de Programmaraad eerder in 2011. Daarbij volgde de programmaraad dezelfde procedure die genoemd is bij de bespreking hierboven van de must-carry zender FunX. Hieronder volgt een overzicht van de geadviseerde zenders, met hier en daar een korte toelichting.

De Programmaraad is van mening dat de zenders Radio 538 en Sky Radio, gezien de brede groep luisteraars die zij bedienen en de luisterdichtheid, in het basispakket horen.

Daarnaast horen volgens de Programmaraad in het basispakket een Duits-, Frans- en Engelstalige zender thuis. Het gaat hier om zenders die al sinds jaren worden geadviseerd: RTBF La Première, BBC World Service en WDR 4.

Een jazz- en een klassieke zender mogen in het basispakket evenmin ontbreken. Net als in de vorige jaren adviseren wij daarom Arrow Jazz FM en de Concertzender in het basispakket op te nemen. De Programmaraad wil nog wel zijn waardering uitspreken voor de Concertzender. In het advies van vorig jaar maakte de Programmaraad melding van het feit dat deze zender uit het publieke bestel was gestapt. Het was dan ook de vraag in hoeverre de zender in staat zou zijn om op eigen kracht verder te gaan. Uit de presentatie van de Concertzender is gebleken dat er diverse samenwerkingsverbanden zijn aangegaan evenals een sponsorovereenkomst die tezamen voor (financiële) stabiliteit en professionalisering hebben gezorgd. De waardering van de Programmaraad blijkt uit het feit dat de Concertzender, die in het vorige advies op de 20ste plek was geadviseerd, nu op de 15e plaats wordt geadviseerd en dat is de eerste plek na de verplichte must-carry zenders.

Ook zijn de zenders Arrow Jazz FM, Slam! FM en VRT Studio Brussel weer te vinden in het wettelijk basispakket. Dit geldt ook voor Radio Amor vanwege de sterke wortels met de Rotterdams-Hindoestaanse gemeenschap.

Tenslotte is ook de zender 100% NL weer aanwezig in het wettelijk basispakket. Het stijgende marktaandeel en de verlenging van de FM-frequentie tot 2017 laten zien dat deze zender behoorlijk aan de weg timmert.

Het standaardpakket

Het standaardpakket bestaat uit de overige zenders (van plaats 26 t/m 40). Het betreft een niet-bindend advies. UPC behoudt ten aanzien van deze zenders dus het recht om ze niet door te geven.

Ook in dit standaardpakket is niets veranderd, behalve dat de zender Sunrise op de hoogste plek binnen het standaardpakket (plek 26) is geadviseerd. Hiermee wil de Programmaraad zijn waardering tonen voor de positieve ontwikkeling die deze zender laat zien. Sunrise heeft een positieve ontwikkeling doorgemaakt, zowel op organisatorisch als op financieel gebied. Sunrise bedient tevens een bredere doelgroep dan bijvoorbeeld Radio Amor: niet alleen de Hindoestaanse gemeenschap, maar ook bijvoorbeeld de Caribische. De lichte formatwijzigingen ten faveure van jongeren, die het gevolg zijn van de door de zender opgerichte platforms van luisteraars, laten zien dat de banden met de luisteraars worden aangehaald. Ook dit laatste geniet de waardering van de Programmaraad.

Van enkele zenders die in het standaardpakket zijn geadviseerd heeft de Programmaraad goede hoop dat zij toch zullen worden doorgegeven: of ze hebben reeds een contract met UPC tot doorgifte voor de onderhavige adviesperiode dan wel verwachten zij dit contract te kunnen sluiten of ze maken deel uit van een pakketovereenkomst.

Tot slot

De Programmaraad geeft, passend binnen de traditie van adviseren aan UPC, een totale invulling van het standaardpakket. Dit overzicht wordt als geheel aan dit schriftelijk advies toegevoegd. Het niet adviseren binnen het basispakket van bepaalde zenders heeft diverse redenen. Soms moet een keuze gemaakt worden tussen grotendeels gelijksoortige zenders, soms zijn zenders financieel niet draagkrachtig genoeg, of soms ontbreekt voldoende toegevoegde waarde. Daarnaast blijft het kiezen tussen de verschillende zenders een kwestie van (verdeling van) schaarste, een belangrijk knelpunt waar de Programmaraad al jaren, ook ten aanzien van TV-adviezen, de aandacht op vestigt.

Gezien de steeds snellere ontwikkelingen binnen de radiowereld en op grond van onze statuten waarin jaarlijks adviseren is vastgelegd, benadrukken wij dat het noodzakelijk blijft UPC in beginsel ieder jaar te adviseren.

Verder benadrukt de Programmaraad dat er een rangorde zit in de geadviseerde zenders. Dit geldt zowel voor het wettelijk basispakket als voor het standaardpakket.

Tenslotte wil de Programmaraad zenders eraan herinneren dat het invullen van het aanmeldingsformulier verplicht is, of er nu wel of niet bij de Programmaraad gepresenteerd wordt. Met name voor wat betreft formatwijzigingen is dit van groot belang.

 

 

Radio advies voor de periode 1 juli 2012 tot 1 juli 2013, eventueel tot 1 januari 2014

01. Radio 1
02. Radio 2
03. Radio 3 FM
04. Radio 4
05. Radio 5
06. VRT Radio 1
07. VRT Klara
08. Radio Rijnmond
09. Omroep R'dam 1
10. Omroep R'dam 2
11. Omroep R'dam 3
12. FunX
13. Migrantenomroep
14. Megastad
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15. Concertzender
16. RTBF La Première
17. Arrow Jazz FM
18. Slam! FM
19. Sky Radio
20. Radio 538
21. BBC World Service
22. Radio Amor
23. VRT Studio Brussel
24. 100% NL
25. WDR 4
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26. Sunrise
27. Radio 10 Gold
28. BNR Nieuwsradio
29. BBC Radio 3
30. Classic FM
31. Arrow Classic Rock
32. Radio 6
33. Q-music
34. Radio Veronica
35. Radio Decibel Unlimited
36. TMF Radio
37. Tweede Kamerlijn
38. WDR 3
39. BBC 2
40. Efteling Radio

 

Bron: Programmaraad Rotterdam